Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van NathaliesNatuur nader te noemen verkoper.
Artikel 1.: Gelding
Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gesloten
overeenkomsten.
Artikel 2.: Vooruitbetaling
In geval van bestelling kan de verkoper van koper een vooruitbetaling vorderen van ten hoogste
de helft van de verkoopprijs.
Artikel 3.: Reclames
De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst
beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt
of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een
eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op
feiten die hij kende of behoorde te kennen doch niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving
binnen bekwame tijd na de daadwerkelijke ontdekking geschieden.
Artikel 4.: Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat volledige betaling van de op deze zaken
betrekking hebbende vordering(en), rente en kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid
voor betaling van het aan verkoper toekomende.
Artikel 5.: (Non-)betaling
1. Betalingen dienen à contant bij aflevering te geschieden, tenzij anderszins overeengekomen.
2. Is overeengekomen dat koper een factuur zal worden gezonden, dan dient betaling van het
aan verkoper verschuldigde te geschieden binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur, ten
kantore van verkoper, dan wel op een door hem aan te wijzen bank- of girorekening. De factuur
wordt geacht te zijn ontvangen nadat zes dagen na de dag der verzending zijn verstreken.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de vervaldag tot aan de dag der
algehele voldoening een vertragingsrente over het totale openstaande bedrag verschuldigd, zulks
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De hoogte van de vertragingsrente is gelijk aan de
wettelijke rente.
4. Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering die verkoper in redelijkheid
heeftmoeten maken komen ten laste van de koper.
5. Betaling door koper strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering
op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
6. In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken.

Hoevesteeg 34 • 6975 AG Tonden• Telefoon: 0575-473693 / 06 – 48036796 • KvK 51070170
• BTW nr.: NL129309412B01 • e-mail: info@nathaliesnatuur.nl • www.nathaliesnatuur.nl

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO